Založ si blog

Návod ako rušiť gravitáciu s magnetickou indukciou.

Ukážeme si postup ako rušiť gravitáciu tu na Zemi, aby sme vyrušili silu, ktorá priťahuje predmety k Zemi.

Najprv jednoduchý úvod do problematiky, že aký je skutkový stav vecí ohľadne toho, čomu hovoríme gravitácia.

Ak chceme na Zemi rušiť gravitáciu, tak si treba uvedomiť, že na Zemi nepôsobí žiadna gravitácia, ale odpudivá sila priestorového poľa.

Priestor nie je geometria, ale priestor je fyzikálne pole, ktoré pozostáva z gravitácie a rotácie. Priestor váži v kilogramoch a má aj svoju energiu. Pri priestore platí opačná logika, akú používame v bežnom živote. Pri priestore a teda v prírode platí, že aby sme sa mohli niekde vyskytovať musí tam byť hmota (niečo), ak by tam bolo nič, tak by sme tam nevošli a bolo by to pre nás ako betón, nevošli by sme tam. U nás – v bežnom živote sa uplatňuj logika, že aby ste niekde mohli vojsť musí tam byť prázdno – nič a to je nesprávna logika, logika, ktorá v prírode neplatí, je to blud a nezmysel.

To, že sme niekde vošli je zapríčinené tým, že je tam priestorová hmota, ktorá nám to umožňuje, aby sme tam (kdekoľvek) mohli vojsť.

Priestorové pole opisuje Teória priestorového poľa aj Všeobecná teória relativity a opisuje sa podobne ako sa robí opis v Teórii elektromagnetického poľa – maxwellový opis. Na opis priestorového poľa potrebujeme dve konštanty a to gravitačnú konštantu G=ĸ1/4π a ľavotočivú rotačnú konštantu ĸ2, kde ĸ1 je permitivita priestorového poľa. Podobne aj ako v Teórii elektromagnetického poľa, kde máme permitivitu ε a permeabilitu μ, kde permeabilita μ0 je pravotočivá rotačná konštanta a elektrická konštanta je Ꞓ=4πε0. Pri priestorovom poli platí podobná a zároveň opačná logika pre opis ako pri elektromagnetickom poli a mnohé rovnice sú si tam podobné len niečo je inak, napríklad, čo má byť v čitateli je v menovateli a naopak.

Gravitácia nie je v látke, ale gravitácia je v priestore. Priestor okolo Zeme vytvára odpudivú silu (intenzitu) na látky, ktorou sme tlačení do Zeme (odpudzovaní k Zemi) a nie sme k nej priťahovaní. Ak chceme rušiť túto odpudivú silu, tak musíme vedieť, čo ju vyvoláva.

(Poznámka: To, že sa nám zdá, že gravitácia je v látke je zapríčinené tým, že telesá sa skladajú z časticového poľa a časticové pole sa skladá so silného poľa (silná interakcia) a slabého poľa (slabá interakcia). A práve toto slabé pole viaže na seba časť hmoty z priestorového poľa, čím priestorové pole začne pôsobiť na túto hmotu a vnímame to, že teleso má hmotnosť a tiaž a že priťahuje iné telesá, čo sme pomenovali gravitácia.)

Túto silu vyvoláva rotácia priestorového poľa, ktorá je v okolí Zeme a môžeme si ju predstaviť ako kružnice, ktoré sú naukladané na sebe a všetky sa točia rovnakým smerom a každá kružnica, ktorá je ďalej od Zeme je o niečo väčšia (má väčší polomer otáčania ako kružnica pod ňou). Tieto kružnice pôsobia na seba a týmto pôsobením na seba indukujú silu – magnetickú silu priestoru, ak zvážime, že magnetizmom budeme nazývať pôsobenie rotácii na seba ako u priestorového poľa tak aj u elektromagnetického poľa.

Priestorové pole sa točí okolo Zeme okolo viacerých ôs otáčania, kde každá os otáčania je zhodná s gravitáciou. Fyzikálne pole sa točí. A netočí sa len okolo jednej osi, ale točí sa okolo viacerých ôs. Priestorové pole je 4 rozmerné pole, lebo nemá len jednu os otáčania, ale viacej – čo je poznávací znak pre 4 rozmerné pole. Podobne je 4 rozmerné aj elektromagnetické pole, ktoré sa taktiež točí naraz okolo viacerých ôs. Elektromagnetické pole je pravotočivé pole a priestorové pole je ľavotočivé z pohľadu do jeho stredu.

V strede týchto kružníc je gravitácia, sila, ktorá pôsobí radiálne kolmo k  Zemi. Gravitácia je týmito kružnicami vyvolávaná a pôsobila by na Zemi táto gravitácia pokiaľ by ju neprekrývala silnejšia sila a to magnetická sila priestoru, kde magnetizmus priestoru je pôsobenie jeho rotácií na seba.

Magnetická sila priestoru je preto väčšia ako gravitácia, lebo tieto kružnice sú veľké a čím väčšia kružnica tým väčšia magnetická sila. Pri elektromagnetickom poli je to naopak, čím menšia kružnica tým väčšia magnetická sila, preto röntgenové žiarenie je možné vychyľovať slabým magnetom, lebo má malé kružnice a veľkú magnetickú silu – kružnice má menšie ako u viditeľného svetla, ktoré je možné vychýliť len silným magnetom a nie slabým ako u röntgenového žiarenia, lebo röntgenové žiarenie má zase silnú svoju magnetickú silu, tak stačí na neho slabý magnet, aby sme ho vychýlili.

Rotácie poukladané na sebe sa točia rovnakým smerom, a preto indukujú odpudivú silu (odpudzujú sa). Je to podobné ako pri magnetizme pri elektromagnetickom poli, kde kružnice, ktoré majú rovnaký smer otáčania sa priťahujú. Ak porovnáme tieto dva prípady, tak platí tam opačná logika. Ak sa pri elektromagnetickom poli kružnice priťahujú, tak pri priestorovom poli sa kružnice odpudzujú. Pri priestorovom poli na Zemi sa kružnice otáčajú rovnakým smerom (doľava z pohľadu z vesmíru) a podobne ako pri magnetizme u elektromagnetického poľa pôsobením na seba indukujú silu, ktorou sa od seba odpudzujú ako aj odpudzujú smerom k zemi všetky látky s kilogramovou hmotou.

Ak chceme túto silu rušiť, tak nám len treba zmeniť moment otáčania kružnice z priestorového poľa, čím sa bude indukovať menšia sila na látku s kilogramovou hmotou a tým bude menej odpudzovaná k Zemi a budeme to vnímať ako rušenie gravitácie. To sa uskutoční pomocou priameho vodiča s jednosmerným prúdom, v okolí ktorého sa indukuje kružnica – magnetická indukcia a touto kružnicou budeme pôsobiť na kružnicu priestorového poľa a takto meniť ich moment otáčania na nižší.

Že nepôsobí gravitácia na Zemi, ale odpudivá sila priestoru spoznáme podľa toho, že pri pôsobení gravitácie by sme mohli skákať z okna 12 poschodového domu a pri páde na Zem by sme sa nezabili. Nepadali by sme so zrýchleným pohybom, ale padali by sme rovnakou rýchlosťou od počiatku po koniec a pri dopade na Zem by sa pri sile – gravitácia neuplatnila zotrvačná hmotnosť telesa, čím by došlo k javu, že by nás náraz nijako nepoškodil. Toto si je možné overiť na Mesiaci a Marse, lebo tam pôsobí príťažlivá sila – gravitácia, ktorá je užívateľsky prívetivá sila. Ale overiť si to treba tak, že by tam musel byť ten mrakodrap a vyjsť hore a potom skočiť dole. Pri dopade z vesmíru to neplatí, lebo letíme z iného priestorového poľa ako je na Marse, tak preto rakety, čo dopadnú na Mars alebo Mesiac bez brzdenia sa rozbijú.

Takže názov blogu nevystihuje presne to o čo sa tu jedná, lebo to, čomu hovoríme príťažlivá sila – zemská príťažlivosť, v podstate nie je žiadna príťažlivosť, ale odpudivosť a gravitácia na Zemi je vybudená, ale neuplatňuje sa. Ide o skladanie síl vo fyzikálnom poli, kde sily s rôznymi fyzikálnymi rozmermi sa sčítavajú tak, že sa napíše len sila s väčšou hodnotou a tá s menšou hodnotou sa nijako nezúčastňuje na fyzikálnom deji. Skladanie síl vo fyzikálnom poli je iné ako skladanie síl v klasickom chápaní.

Takže rušenie odpudivej sily na menšiu silu môže prebehnúť tak, že si vezmeme váhu obr. 3 a položíme na ňu rovnaké závažia obr. 3, tak aby sa s nimi uviedla váha do pozície nula – rovnováhy a nad jedno závažie umiestnime zariadenie obr. 1, ktoré je napájané jednosmerným prúdom a účelom tohto zariadenia je získať kružnicu – magnetickú indukciu – rotáciu elektromagnetického poľa, aby sme cez toto pole pôsobili na kružnicu priestorového poľa a zmenili týmto pôsobením moment otáčania priestorovej kružnice vďaka čomu nastane menšia odpudivá sila a teleso bude nadľahčované, čo budeme pozorovať ako výchylku na váhe obr. 2.

Napísal som len ten najjednoduchší princíp, že ako nadľahčovať telesá na Zemi, kde tento princíp treba uplatniť na technické zariadenie, ktoré dokáže nadľahčovať telesá o veľkej tiaži tak, že nimi budeme môcť potom ľahko pohybovať akoby na nich nepôsobila žiadna sila. Takéto zariadenia sa už v dávnej minulosti na Zemi vyskytovali a mohli byť využívané na stavbu veľkých objektov, stavieb o veľkej tiaži.

Problematika, ktorú som sa tu snažil opísať je veľmi rozsiahla a zložitá a ťažko sa to píše pre bežného čitateľa, lebo musím veľa vecí vysvetliť a ja ani neviem, čo mám napísať a vysvetľovať, aby to bolo jasné pre niekoho, kto sa s týmto nezaoberal.

Obrázok číslo 1 – obr.1

Obrázok číslo 2 – obr. 2

Obrázok číslo 3 – obr. 3

 

Nový objav! Imaginárne čísla majú aj reálny obraz.

28.05.2022

Imaginárne čísla majú okrem svojej hodnoty aj svoj reálny obraz (svoje reálne číslo), kde si teraz ukážeme, že ako to je možné, že také vôbec niečo existuje. Imaginárne čísla majú svoj reálny obraz a ten je zhodný z pozíciou na číselnej osi, ak uvážime, že jednotlivé dieliky na číselnej osi sú od seba vzdialené o nejakú vzdialenosť, tak hodnota tejto [...]

Elektromobily s nekonečným dojazdom sú reálna vec.

13.05.2022

Je možné raz nabiť baterku elektro auta a potom jazdiť po celej planéte prakticky navždy bez dobíjania. Zdá sa vám takéto tvrdenie ako niečo nereálne a pritiahnuté za vlasy? Áno, vyzerá to tak pri súčasných poznatkoch z fyziky. Lenže, ak vezmeme do úvahy moje práce z fyziky, tak veci sa začnú javiť inak. Ide o supravodivosť vo vodiči pri normálnych teplotách. Podľa [...]

UFO technológia – rýchloletiace objekty s okamžitým zrýchlením a zastavením.

01.05.2021

V tomto článku sa pokúsim vysvetliť princíp fungovania UFO technológie rýchlo-letiacich objektov s okamžitým zrýchlením a zastavením, kde sa jedná o objekty, ktoré sa veľmi rýchlo pohybujú, a ktoré dokážu náhle zastaviť a zrýchliť bez toho, aby ich zotrvačná sila rozmliaždila alebo zničila. Pred nedávnom Spojené štáty americké potvrdili, že pozorovali UFO [...]

zelenskyj

Zelenskyj: Ukrajina potrebuje rýchlejšie dodávky zbraní

29.01.2023 21:55

Zelenskyj sa tiež vyjadril k účasti Ruska na olympijských hrách v Paríži v roku 2024.

Erdogan

Turecko by podľa Erdogana mohlo schváliť vstup do NATO pre Fínsko bez Švédska

29.01.2023 20:26

Turecko minulý týždeň odložilo na neurčito nové kolo rokovaní so Švédskom a Fínskom o schválení ich vstupu do Severoatlantickej aliancie.

273160688 1294091934388485 8413840614404756137 n

V noci môže byť do -15 stupňov, cez deň sa očakáva výrazné sneženie i vietor

29.01.2023 20:03

V pondelok môže silnejšie zafúkať na horách, ako aj na juhozápade Slovenska.

Eduard Heger, Richard Sulík, Boris Kollár

O dátume predčasných volieb sa má rozhodnúť v utorok. Kto chce skorší termín a komu vyhovuje až september?

29.01.2023 18:18

Boris Kollár a aj strana SaS už ale pripustili, že by mohli podporiť aj júnový termín. Prečo sa ponáhľať a aký je naopak argument na oddialenie predčasných volieb?

Stanislav Apjar

Zaoberám sa produkciou nového poznania v oblasti fyziky. Robím objavy tak, že dávam známe poznanie do nových vzájomných súvislosti, z čoho vzniká nové poznanie - nový objav.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 6
Celková čítanosť: 20182x
Priemerná čítanosť článkov: 3364x

Autor blogu

Kategórie